1. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend. De op­drachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van huidige algemene voorwaarden en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren. De opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, de leverancier is wie de order heeft aanvaard. Elke afwijking van deze ver­koopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goed­keuring van beide partijen gebeuren. De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen. Door het doorsturen van online bestellingen van papierwaren en ‘handmade’ pro­ducten via de webwinkel www.liesbetmerens.be gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. De verkoper
De webwinkel ‘liesbetmerens.be’ is eigendom van:

Liesbet Merens kalligrafie
Floralaan 14
1501 Buizingen

M. 0474 52 06 33
E. hello@liesbetmerens.be
Btw-nr./KBO-nr.: BE 0536.513.730 - bedrijf vrijgesteld van Btw

3. Bestelling van goederen en diensten
De levering van diensten en producten wordt aangevraagd mondeling of geschreven (per geschrift, per e-mail). Na ontvangst van de aanvraag zal de leverancier overgaan tot het opmaken van een offerte die wordt toegestuurd per e-mail, of bij gebreke aan e-mailadres, per post of fysiek wordt overhandigd aan de klant. De bestelling is definitief geplaatst van zodra de klant zijn akkoord met de offerte schriftelijk bevestigt, dan wel na betaling van een voorschot dat wordt bepaald door de leverancier in functie van de geplaatste bestelling. Mondelinge bevestiging van de bestellingen door de klant worden door de leverancier schriftelijk bevestigd.

Voor bestellingen via de webshop zijn in het bijzonder de bepalingen van artikel 6 van de huidige voor­waarden van toepassing.

4. Prijzen
De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Verzendkosten: alle enveloppen en pakjes worden ver­stuurd in België via Bpost. Verzendkosten zijn afhan­kelijk van de grootte en het gewicht van het pakket en de plaats van bestemming (o.m. buitenland).

Voor de prijzen van bestellingen van grafische vorm­geving/kalligrafie op maat wordt steeds een offerte opgemaakt. Deze prijsofferte geldt voor de opgegeven formaten en aantallen. De prijsopgave kan wijzigingen onder­gaan mits verandering in formaten, papierkeuze, aan­tallen of afwerking. Dit geldt ook voor de ontwerpen van websites op maat.

Drukproeven die niet zijn voorzien in de offerte worden in rekening gebracht. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden meegedeeld. De leverancier houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring. Mon­delinge, telefonische of correcties per e-mail zijn op risico van de opdrachtgever. Vertragingen voortvloe­iend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Na het overmaken van een goed-voor-druk, is de leverancier van alle verantwoor­delijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goed-voor-druk blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in. De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.

Bij een bestelling van grafische vormgeving/kalligrafie op maat wordt eerst een factuur opgesteld en dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij aanvaarding van de offerte dient er steeds 30% van het totale facturatiebedrag betaald te worden. Facturen die niet betaald worden zijn onderhevig aan een verwijlin­trest van 8 %, en een bijkomende forfaitaire schadever­goeding van 15%, met een minimum van 50,00 EUR.

5. Levering
De leveringstermijn begint pas te lopen als de leverancier alle benodigde stukken in zijn bezit heeft. De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn. In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoor­delijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen. Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.

Voor de leveringstermijn dient rekening te worden gehouden met een minimale druktijd van 48 uur na het verkrijgen van het akkoord van de klant. Indien dit in het weekend of op een feestdag is wordt de termijn verlengd tot en met de eerste dag na het weekend of feestdag. De ontwerpen worden vervolgens gecon­troleerd door Liesbet Merens en kunnen bij haar worden afgehaald door de klant na afspraak of worden bij gebreke hieraan verzonden per post. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de normale levering­stijden van B-Post.

Liesbet Merens hecht veel belang aan de fotografie van haar producten en de weergave van websites op bestelling. Toch kunnen de kleuren op de foto’s en webpagina’s lichtjes afwijken van de werkelijke pro­ducten, mede door de instellingen en kwaliteit van het beeldscherm van de klant.

Liesbet Merens is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.
 
6. Bijzondere bepalingen bij de bestelling van producten en diensten via het internet in de Web-shop
Dit artikel is van toepassing op bestellingen die worden gedaan via de Webshop op www.liesbetmerens.be. Voor hetgeen niet wordt geregeld door dit artikel, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing op de bestel­ling in de Webshop.

De producten en diensten terug te vinden in de Webshop vormen geen juridisch bindend aanbod. Zij dienen beschouwd te worden als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Bestellingen worden door de klant geplaatst via een elektronisch bestelproces in de Webshop. De klant is door deze bestelling juridisch gebonden. De leverancier zal de klant via e-mail onmiddellijk op de hoogte brengen van de goede ontvangst van deze bestelling. De bevestiging van goede ontvangst zal huidige algemene voorwaarden bevatten.

De overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt pas als gesloten beschouwd wanneer de lever­ancier de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard via verzending van een aanvaardings-e-mail of wanneer de leverancier overgaat tot de levering van de goederen. Een kennisgeving van goede ontvangst van de bestel­ling is niet gelijk aan een uitdrukkelijke aanvaarding door de leverancier om over te gaan tot levering.

Betaling voor producten in de webwinkel kan gebeuren op volgende manieren, m.n. via Paypal, Kredietkaart, Bancontact of via overschrijving. Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de 3 werkdagen aan de post overhandigd. Alle enveloppen en pakjes worden vanu­it Brussel verzonden met Bpost. Liesbet Merens is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij Bpost.

De klant heeft het recht om af te zien van de ver­koopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten na verzending van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de klant. Het aankoopbe­drag wordt teruggestort van zodra de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in het bezit zijn van de leverancier. Deze bepaling is niet van toepassing op artikelen in solden, speciale aanbiedingen of bij drukwerk op maat.

Klachten m.b.t. bestellingen in de webshop komen in aanmerking binnen de acht dagen na het ontvangen van de bestelling en dienen schriftelijk te gebeuren aan hello@liesbetmerens.be.

7. Privacy en auteursrechten
Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die ontwikkeld werden door Liesbet Merens, komen toe aan Liesbet Merens. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag, noch geheel, noch gedeelteli­jk, gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij een bestelling van een ontwerp op maat, verbindt de klant zich ertoe om het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor de toepassingen die in de offerte werden opgenomen, volgens de aantallen die beschreven werden. Bij ruim­er gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. Indien de klant bij aanvang van de overeenkomst heeft laten weten om, naast het ontwerp, ook de drukwerken te bestellen via Liesbet Merens en de klant, zonder akkoord van Liesbet Mer­ens, zelf overgaat tot het drukken van de ontwerpen, wordt een bijkomend bedrag in rekening gebracht aan de klant van 15 % bovenop de kostprijs van het ontwerp van Liesbet Merens. Liesbet Merens is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen.

De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, bli­jven eigendom van Liesbet Merens, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar. Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerli­jke concurrentie en/of namaking. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.

Liesbet Merens behoudt zich het recht voor om de bestelde ontwerpen toe te voegen aan haar portfolio en de ontwerpen te gebruiken als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant. Liesbet Merens behoudt zich tevens het recht voor om de bestelde ontwerpen geheel of gedeeltelijk te gebruiken in het kader van haar commerciële activiteiten en in het kader van opdrachten voor andere klanten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant die het origi­nele ontwerp bestelt.

Delen van foto’s uit de webshop en vanop de website via sociale media is toegestaan, mits naamsvermelding (liesbetmerens.be) én toevoegen van een duidelijke link naar www.liesbetmerens.be. Voor publicaties in magazines neemt de klant eerst contact op via hello@liesbetmerens.be voor het verkrijgen van Hres beelden en de juiste credits.

Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.

Alle gegevens verkregen voor het uitvoeren van drukwerk worden niet gedeeld aan derden en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. De e-mailadressen van de klant kunnen worden gebruikt voor speciale aanbiedingen, kennis­gevingen en nieuwsbrieven van Liesbet Merens, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht door de klant. De klant heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Persoonlijke gegevens die de klant ingeeft bij het afronden van online bestellingen, worden uitsluitend gebruikt om de bestelling te leveren.

8. Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Liesbet Merens en haar klanten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande offertes, overeenkomsten, facturen en auteursrechten van Liesbet Merens zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Brussel en/of het Vredegerecht van het tweede kanton van Anderlecht bevoegd.